Kazuto Misumi Kyushu University, Professor Japan kmisumi@scs.kyushu-u.ac.jp
Hiroshi Ishida University of Tokyo, Professor Japan ishida@iss.u-tokyo.ac.jp
Jun Li Shanghai Academy of Social Sciences China ccsolj@126.com
Shuanglong Li Guangzhou University China shuanglongli@foxmail.com
Chi Xu City University of Hong Kong China chixu6-c@my.cityu.edu.hk
Peiwei Gu City University of Hong Kong China peiweigu2-c@my.cityu.edu.hk
Zhuoni Zhang  HKUST (Guangzhou) China znzhang@ust.hk
Qiushi Feng National University of Singapore Singapore socfq@nus.edu.sg
Tianji Cai University of Macau China tjcai@um.edu.mo
Fumin Li University of Macau China yb87313@connect.um.edu.mo
Jian Zhan Lanzhou University China flysmart@lzu.edu.cn
Zhengrong Wang Gansu Institute of Political Science and Law China wangzhr13@lzu.edu.cn
Anning Hu Fudan University China huanning@fudan.edu.cn
Meili Xu Shanghai Academy of Social Sciences China 15876213572@163.com
Senhu Wang National University of Singapore Singapore socsw@nus.edu.sg
Ye Maoxin Southeast University China ye_maoxin@seu.edu.cn
Gong Shun Chinese Academy of Social Sciences China gongshun@cass.org.cn
Lei Shi Renmin University of China China shilei2014@ruc.edu.cn
Li Zheng Sichuan University China zhengli@scu.edu.cn
Xiaohe Xu University of Texas at San Antonio U.S. xiaohe.xu@utsa.edu
Yiliang Jiang Sichuan University China yileo@foxmail.com
Rui Shi Sichuan University China 154124118@qq.com
Huimin Zhang Sichuan University China 1912493591@qq.com
Xin Zou Sichuan University China 1451579234@qq.com
Jia Miao New York University Shanghai China jm9040@nyu.edu
Haixiang Liang Shanghai Academy of Social Sciences China lianghaixiang6@126.com
Yan Zhu Shanghai Academy of Social Sciences China zhuyan@sass.org.cn
Lan Kang Shanghai Academy of Social Sciences China kanglan5306@126.com