Zheng Bing School of Philosophy and Society, Jilin University, Professor China
Wei Liu School of Philosophy and Society, Jilin University, Professor China
Wenxiang Li School of Philosophy and Society, Jilin University, Professor China
Yan Li School of law, Shenzhen University, Professor China lnulaw2008@126.com
Changli Bu School of law, Changchun University of Technology, Professor China buchangli@163.com