NingWang Sun Yat-sen University, Professor China
Dunfu Zhang Shanghai University, Professor China dunfuzhang@gmail.com
Xiaoshan Lin Zhejiang provincial Party School, Professor China
DiZhu Chinese Academy of Social Sciences, Assistant Professor China zhudi123@cass.org.cn
Jinhai WU East China Normal University, Assistant Professor China jhwu@soci.ecnu.edu.cn
Weihua Zhao Beijing University of Technology, Professor China tongni4@163.com