Chunguang Wang Chinese Academy of Social Sciences, Professor China
Feizhou Zhou Peking University, Professor China feizhou@pku.edu.cn
Yilong Lu Renmin University of China, Professor China
Zhangbao Zhong Huazhong Agricultural University, Professor China zzbemail@mail.hzau.edu.cn
Dan Mao Zhejiang University, Professor China maodo@zju.edu.cn
Yipeng Tian Jilin University, Professor China
Jingzhong Ye China Agricultural University, Professor China yejz@cau.edu.cn